RTL-Palvelut OY

TARKASTUKSET JA PALONTUTKINTA

Tarkastuspalvelut ja palotutkinta

Sähkölaitteistojen haltijoiden tulee huolehtia sähkölaitteiston kunnon seurannasta ja käytön turvallisuudesta. Mikäli puutteita havaitaan, ne tulee korjauttaa riittävän nopeasti. Tämän lisäksi haltijan tulee teettää laitteistolleen määräaikaistarkastus 10 vuoden välein. Voit varata tarkastusajan nettikalenterista.

Lisätietoa määräaikaistarkastuksista Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin nettisivuilta:
https://tukes.fi/sahko/sahkolaitteistot/maaraaikaistarkastukset 

Yritys tarjoaa monenlaisia tarkastuspalveluita, esim. lakisääteisiä sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastuksia. Palveluihimme kuuluvat myös kuluttajien sähköasennusten turvallisuusarvioinnit, sähkölaitteiden testaukset ja tarkastukset sekä sähkölaitteistojen mittauspalvelut.

Tilastojen mukaan sähkölaitteistojen määräaikaistarkastus on unohtunut useilta kymmeniltä tuhansilta kiinteistöjen omistajilta. Asuinrakennuksia määräaikaistarkastusvelvoite ei kuitenkaan koske, mutta varmennustarkastus tarvitaan myös uudelle asuinrakennuksille, jos samassa rakennuksessa on enemmän kuin kaksi asuntoa. Paritaloja vaatimus ei siis koske, vaikka kiinteistöön kuuluisi niitä useampiakin. Sen sijaan rivitalot kuuluvat varmennustarkastuksen piiriin. Myös kaikki kelpoisuustodistuksella tehtävät sähkötyöt edellyttävät varmennustarkastusta.

Varmennus- ja määräaikaistarkastukset ovat Sähköturvallisuuslain 1135/2016 80§ mukaisesti virkavastuulla (RL 39/1889 40§ 5a) tapahtuvaa julkisen vallan käyttöä, jossa edellytetään mm. hyvää hallintotapaa (hallintolaki 434/2003) niin opastuksessa kuin hallintopäätösten tekemisessä ja niiden tiedoksi saattamisessa. Myös laki sähköisestä asioinnista viranomaisten kanssa (13/2003) sekä laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) koskevat myös valtuutetun tarkastajan toimintaa.

Salassapitosäännökset ovat muuttuneet STL ja Vna muutosten myötä, että lähtökohtaisesti asiakirjat ovat julkisia (621/1999 1§).

Mittalaitepalvelu. Jo 11 vuoden ajan yritys on tarjonnut asennustesterien ja muidenkin mittalaitteiden validointia kalibraattorilla. Validoinnin tarkoituksena on nopeasti ja edullisesti selvittää laitteen kuntoa ja/tai varsinainen huoltotarve. Lisäksi asennustesterin validointi  täyttää tarkastus- ja urakointitoiminnassa mittalaitteiden kunnon seurannalle asetetut velvoitteet. Kysy tarjousta isommalle erälle.

Asuin- ja liikerakennusten peruskuntoarvioita toteutamme yhdessä helsinkiläisen Insinööritoimisto Conditio Oy:n kanssa. Voimme tarjota pakettina rakennus- ja LVIS-kuntoarvion tai jonkin osakokonaisuuden.

Arvioimme myös sähköasennusten turvallisuutta esimerkiksi asuntokauppojen tai mahdollisten riita-asioden yhteydessä. Voit tarkistuttaa asennukset ennen myyntiä tai varmistua ostamasi asunnon sähköasennusten turvallisuudesta.

Tarkastajana toimii Reijo Lintula, VTS 001. Hän on toiminut yli 35 vuotta valvonta- ja tarkastustehtävissä sekä yli 26 vuoden ajan (8.10.1996 alkaen) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin nimeämänä valtuutettuna tarkastajana. Tarkastuskohteet ovat vaihdelleet matkailuautosta voimalaitoksiin ja terveysasemista sairaaloihin ja vaativiin räjähdysvaarallisiin tiloihin, joten tarkastuspalvelut tarjoavat varsin laaja-alaista kokemusta erilaisista sähkölaitteistoista. Tarkastukset suoritetaan noudattaen voimassa olevia sähköalan säädöksiä ja standardeja.

Palontutkinta

Yritys tarjoaa palontutkintapalveluja joko läheltä piti -tilanteiden selvittämiseen tai tulipalon alkuperäisen syyn selvittämiseen. Palvelu on tarkoitettu kenelle tahansa, mutta erityisesti vakuutusyhtiöille, kunnille, poliisille ja pelastusalalle. Tutkintaa voidaan tehdä palon syyn selvittämisen lisäksi siksi, että halutaan arvioida syntynyt vaaratilanne tai halutaan selvitys tarvittavista toimenpiteistä vastaavien tilanteiden välttämiseksi.

Reijo Lintula on saanut palontutkinnan peruskoulutuksen Kuopion Pelastusopistolla. Erikoisalaa ovat kuitenkin sähköpalot ja niiden syttymissyiden tutkinta. Hän on toiminut jo vuodesta 2003 Sähköpeto ® -projektissa kurssinjohtajakouluttajana (ks. Sähköpeto). Suomessa auktorisoitiin ensimmäiset viralliset, koulutetut sähköpalotutkijat syksyllä 2004. Perustana auktorisoinnille on SÄHKÖPETO ® -kurssien (kaikki kolme tasoa) hyväksytty suorittaminen tentteineen ja palontutkintanäyttöineen (1,5 ov). Tuoreimmat lisäkoulutukset ovat Palontutkinnan intensiivipäivät Revingessä Ruotsissa ja paikkatutkintaharjoitukset Turussa keväällä 2022 ja syksyllä 2023.

Syksyllä 2016 uudelleen käynnistetyssä SÄHKÖPETO-projektissa Reijo Lintula on yksi uuden koulutusmateriaalin laatijoista ja vuosien 2018, 2019 ja 2022 kursseilla yksi kouluttajista.

Reijo Lintula on myös Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry:n uuden käytännön mukaan (5 vuoden määräaikainen auktorisointi) auktorisoitu sähköpalontutkija 2023.

Reijo Lintula on myös International Association of Arson Investigators:n jäsen.

Pystymme tarjoamaan laadukasta tutkinta-apua ajantasaisin välinein.

In English.